Італійський досвід функціонування адміністративної юстиції

Розвиток адміністративного судочинства України зумовлює пошук оптимальних шляхів для удосконалення системи. Кожна країна має свою стратегію функціонування адміністративної юстиції, що залежить від культурних, історичних, національних, інтеграційних процесів, а також поетапності становлення правової системи конкретної держави. Основна мета роботи полягає в аналізі італійського досвіду щодо функціонування адміністративної юстиції. Для досягнення поставленої мети використані різноманітні теоретичні методи. Метод правового прогнозування дозволив виявити напрями удосконалення адміністративної юстиції в Україні. У статті авторами наведено поняття та особливості функціонування адміністративної юстиції в Італії в питаннях захисту порушених прав, свобод та інтересів людини і громадянина рішеннями, діями та бездіяльністю суб’єктів владних повноважень, аналізується система та структура органів адміністративної юстиції Італії, їх спеціалізація, особливості розгляду деяких категорій публічно-правових спорів та розмежування юрисдикції адміністративних судів та загальних судів при вирішенні деяких категорій адміністративних справ, особливості їх розгляду в адміністративних судах Італії першої та апеляційної інстанції, повноваження Державної Ради Італії в частині вирішення публічно-правових спорів, а також повноваження квазісудових органів влади Італії, які виконують функції правосуддя в сфері адміністративної юстиції. Встановлено, що адміністративні суди Італії наділені повноваженнями оцінювати діяльність публічної адміністрації. Орієнтуючись на досвід інших країн, в тому числі Італії, можна зробити висновок, що якісно побудована система адміністративної юстиції може сприяти захисту прав громадян України, розвитку правової держави. Але важливо не лише орієнтуватися на зарубіжні країни, але й враховувати особливості правової системи України

Doi: 10.37635/jnalsu.27(2).2020.27-48