Колізійне регулювання транскордонного спадкування авторських прав

Спадкування є одним із правових засобів які забезпечують ефективну реалізацію авторських прав, тому захист інтересів спадкодавців та їхніх правонаступників у справах транскордонного характеру є важливим завданням міжнародного приватного права. Сучасні національні системи спадкового та авторського права функціонують незалежно. Внаслідок впливу економічних, політичних та соціокультурних факторів уніфікація матеріально-правових норм цих галузей малоймовірна, тому колізійний метод регулювання залишається панівним у цій сфері. У статті висвітлені основні проблеми колізійного регулювання транскордонного спадкування авторських прав та запропоновані підходи до їх подолання. Автори приділяють увагу таким питанням як: форми прояву іноземного елементу у відносинах спадкування авторських прав; проблемам розмежування інтелектуального та спадкового статутів; особливостям застосування колізійної прив’язки «закон країни захисту»; принципу територіальності та деяким іншим. На основі проведеного аналізу, робиться висновок, що підпорядкування ключових питань спадкування авторських прав колізійним правилам інтелектуального статуту поширює на ці відносини принцип територіальності та потребу у їх мультинаціональному захисті. У статті підтримується думка науковців, які піддають критиці концепцію територіальності у питаннях охорони авторських прав, доводять її неефективність. Наприкінці роботи висловлюється думка про те, що інструментарій міжнародного приватного права дозволяє використати гнучкі підходи і не ставити знак рівності між авторським правом, що більше пов’язане з персональним статусом, та правами промислової власності, спрямованими на досягнення комерційних інтересів. Більшої гнучкості пропонується досягнути за рахунок деталізації обсягів колізійних норм та встановлення системи колізійних прив’язок, які дозволять обрати право, яке більше пов’язане з обставинам справи

Doi: 10.37635/jnalsu.27(2).2020.49-63