Методологічні проблеми формування понятійного апарату криміналістичної інноватики

Стаття присвячена проблемі формування понятійного апарату криміналістичної інноватики як нового наукового напрямку у криміналістиці. Досліджуються методологічні проблеми розроблення та формування категорій та понять розглядуваної наукової концепції. Обґрунтовується, що рівень сформованості та обгрунтованості будь-якої наукової теорії, у тому числі і криміналістичної інноватики, визначається ступенем і рівнем розробленості її теоретико-методологічних засад та категоріально-понятійного апарату цієї теорії, зокрема, таких понять, як криміналістична інновація, інноваційний криміналістичний продукт, їх функції, класифікації, стадії інноваційного процесу та ін. Проведенно аналіз наукових підходів до розуміння основих категорій розглядуваної наукової концепції, якими є інноваційний криміналістичний продукт та криміналістична інновація. Запропоновано їх визначення, виокремлено суттєві ознаки та властивості, проаналізовано співвідношення цих понять. Аналізується загальний і універсальний діалектичний метод сходження від абстрактного до конкретного і від конкретного до абстрактного, розглядається їх роль у формуванні понятійного апарату криміналістичної інноватики. Зазначається, що методологічним підґрунтям розроблення і впровадження інноваційних криміналістичних продуктів та застосування криміналістичних інновацій у правозастосовній діяльності виступають також діяльнісний, системно-структурний і технологічний підходи, використання яких є перспективним у дослідженні як основних понять криміналістичної інноватики, так і для розроблення цієї криміналістичної теорії. Сформульовано пропозиції та авторське бачення щодо вирішення окремих дискусійних питань, пов’язаних із інноваціями у криміналістиці та правозастосовній практиці. Обґрунтовується, що комплексний підхід у розроблені та формуванні основних понять та категорій криміналістичної інноватики є методологічним фундаментом для подальших досліджень цієї проблематики, який визначає перспективні напрямки розвитку криміналістичної науки

Doi: 10.37635/jnalsu.27(2).2020.170-183