Международно-правовые механизмы обеспечения социальных и трудовых прав человека

Формування сучасної наукової концепції про значення і роль міжнародно-правових основ забезпечення соціально-трудових прав людини є актуальною правовою проблемою, вирішення якої сприяє формуванню в Казахстані правової і соціальної держави, реформуванню національного правового регулювання в контексті міжнародно-правових зобов'язань країни. Метою статті є проведення комплексного аналізу системи міжнародно-правових основ забезпечення соціально-трудових прав людини в Казахстані на сучасному етапі. Специфіка та складність тематики дослідження зумовили використання цілого комплексу загальнонаукових та спеціальних наукових методів пізнання, таких, як: діалектичного, структурно-функціонального аналізу, системного аналізу, формально-догматичного тощо. В результаті проведеного дослідження автором встановлено, що інституційний аспект міжнародно-правової бази виступає в якості «ядра» взаємодії між міжнародним і національним правом у сфері забезпечення соціальних і трудових прав людини. Обґрунтовано, що міжнародні стандарти в досліджуваній сфері відіграють роль детермінант уніфікації і консолідації внутрішнього законодавства, визначають рівень гарантій в соціально-трудовій сфері, а також виконують функцію розробки національного законодавства, стають найважливішими параметрами його реформування. Проведено аналіз процесів реформування національного законодавства Республіки Казахстан в соціально-трудовій сфері в контексті впливу міжнародно-правових зобов'язань, взятих на себе цією державою. Автором також констатовано, що головним напрямком законодавчого процесу в соціально-трудовій сфері публічних правовідносин на короткострокову перспективу стане послідовна імплементація в національне законодавство Республіки Казахстан європейських стандартів з урахуванням їх прогресивного характеру, орієнтації на побудову соціальної держави та необхідності збереження національної ідентичності