Новітні цивілістичні інструменти медичної реформи: проблемні питання правореалізації та правозастосування

Дослідження новітніх цивілістичних інструментів медичної реформи зумовлене його метою, яка полягає у з’ясуванні правової природи декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу та договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, висвітленні особливостей реалізації права на вибір лікаря, зумовлених окресленим інструментарієм, а також виявленні лакун і контроверзій у законодавстві України, судовій практиці при правозастосуванні в цій царині. Основним методом при науковому пошуку став метод вивчення судової практики, що уможливив оцінку ефективності правозастосування, рівня сприйняття законодавства в цій царині на практиці, а також визначення необхідності удосконалення правового регулювання. Висвітлено проблемні аспекти пов’язані з реалізацією права на вільний вибір лікаря, зокрема зумовлених законодавчими змінами щодо медичної реформи. Розкрито правову суть декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, з’ясовано, що вона не є правочином, а документом, який засвідчує реалізацію права на вільний вибір лікаря первинної ланки. Проаналізовано договір про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій та встановлено його цивільно-правову матерію. Визначено, що він є договором про надання послуг за державним замовленням, що укладається на користь третіх осіб. Також досліджено договір про реімбурсацію, що також є договором на користь третіх осіб – пацієнтів у частині повної або часткової оплати відпущених їм лікарських засобів. Проаналізовано судову практику, що дає підстави стверджувати про проблеми з правореалізацією і правозастосуванням, та зроблено пропозиції до удосконалення чинного законодавства, в тому числі в аспекті предмета договору за програмою медичних гарантій. «Законне сподівання», що виникає в людини при наявності нормативних гарантій, перебуває під конвенційним захистом, що ілюструється Європейським судом з прав людини у рішеннях, а для зміни парадигми здійснення необхідні трансформації законодавства. Практичне значення цього дослідження полягає в активізації наукової розвідки в цьому напрямі, в удосконаленні правового регулювання цих новельних юридичних конструкцій, оптимізації правореалізації та правозастосування в окресленій цивілістичній площині

Doi: 10.37635/jnalsu.27(3).2020.109-127