Поняття доктрини адміністративного права

В умовах сучасних державотворчих і правотворчих процесів, зумовлених істотними змінами у позитивному праві, актуалізується потреба формулювання на підставі методологічного плюралізму нового розуміння доктрини адміністративного права як складного, багатомірного системного феномену для позначення сукупності юридико-наукових суджень про адміністративно-правовий простір, що і є метою роботи. Основним методом наукової роботи є метод правового аналізу, використання якого дало змогу визначити в контексті цілісного представлення знань про «доктрину адміністративного права» її поняття, структури, системи шляхом аналізу консеквенцій: а) філософії права, б) теорії права, в) історії права, г) адміністративного права. Зосереджена увага на методологічному значенні філософських, теоретичних положень, зв'язках із загальною правовою доктриною: у взаємосприйнятті дослідницьких здобутків; розмежуванні адміністративного права з іншими галузями; забезпеченні урахування адміністративного законодавства у нормативному матеріалі інших галузей права (і навпаки); встановленні ідентичності або відмінності генези правових явищ тощо. Доведено, що феномен «доктрина адміністративного права» є системою, яку характеризують: 1. Єдність по відношенню до середовища (цілісність) і різноманіття зв'язків із ним; 2. Структурованість її, наявність у її системі відносно самостійних компонентів; 3. Наявність детермінантних характеристик «доктрини» як цілісності, які є результатом взаємодії її компонентів; 4. Наявність всередині системи) суперечностей, які є рушійною силою саморозвитку системи; 5. Історичність, наявність розвитку у часі, «історичного базису» і досвіду минулого. Запропоновано визначення доктрини адміністративного права. Практичне значення результатів дослідження полягає у тому, що теоретичні положення та висновки можуть стати основою для подальших наукових досліджень доктрини адміністративного права та її проблемних питань

Doi: 10.37635/jnalsu.27(2).2020.14-26