Поняття та способи гармонізації приватноправового законодавства України в сфері надання транспортних послуг із законодавством Європейського Союзу

Стаття присвячена гармонізації приватноправового законодавства України в сфері надання транспортних послуг із законодавством Європейського Союзу. Метою дослідження є формулювання поняття та визначення основних способів гармонізації приватноправового законодавства України в сфері надання транспортних послуг із законодавством Європейського Союзу. Основним методом наукової роботи є метод правового аналізу, використання якого дало змогу визначити можливі шляхи гармонізації національного законодавства в окресленій сфері до європейських стандартів. На підставі аналізу норм національного законодавства та законодавства Європейського Союзу розмежовано терміни «гармонізація», «адаптація» та «наближення». Запропоновано під гармонізацією приватноправового законодавства в сфері надання транспортних послуг із законодавством Європейського Союзу розуміти процес коригування законодавства України на підставі правових актів ЄС, зокрема, директив та регламентів, з метою приведення національного законодавства у відповідність до їх положень. За результатами проведеного дослідження встановлено, що гармонізація приватноправового законодавства України в сфері надання транспортних послуг із законодавством ЄЄ відбувається трьома способами, а саме: 1) приєднання України до міжнародних нормативно-правових актів, які діють на території ЄС, чи підписання двосторонніх договорів про співпрацю у сфері надання транспортних послуг з країнами ЄС; 2) розроблення та прийняття нормативно-правових актів України у сфері надання транспортних послуг, які враховують положення права ЄС; 3) імплементація в національне законодавство положень регламентів та директив ЄС шляхом внесення змін та доповнень до чинних нормативно-правових актів України. Практичне значення результатів дослідження полягає у тому, що теоретичні положення та висновки можуть стати основою для подальших наукових досліджень правового регулювання договірних відносин з надання транспортних послуг в умовах євроінтеграційних процесів. Матеріали статті можуть бути використані в навчальному процесі для підготовки навчально-методичного забезпечення і викладання відповідних тем у розрізі навчальних курсів цивільного, договірного та зобов’язального права, а також спеціальних цивілістичних дисциплін

Doi: 10.37635/jnalsu.27(2).2020.91-106