Развитие административной юстиции в Украине и Германии: сравнительно-правовой аспект

Розвиток адміністративної юстиції в Україні сприяє вдосконаленню захисту прав і свобод людини та громадянина. У наукових роботах акцентується увага на необхідності врахування у вітчизняній адміністративно-правовій доктрині, державо- та правотворчій практиці, національному законодавстві сучасних європейських та інших зарубіжних принципів, стандартів, що у своїй сукупності та взаємодії створюють міцний фундамент для дієвого захисту прав і свобод, законних інтересів фізичних та юридичних осіб, колективних утворень, держави. Тому основна мета роботи полягає у аналізі розвитку адміністративної юстиції в Україні та Німеччині. Для досягнення поставленої мети використано загальнонаукові принципи, методи та способи пізнання об’єкта дослідження. Логіко-семантичний метод дозволив визначити наукознавче підґрунтя дослідження правових засад організації адміністративного судочинства в Україні. У статті авторами наведено поняття та призначення адміністративної юстиції в Україні та Німеччині в питаннях захисту порушених прав, свободи інтересів людини і громадянина рішеннями, діями та бездіяльністю суб’єктів владних повноважень, новели процесуального законодавства України, які більш ефективно сприяють розгляду адміністративних справ в судовому порядку, розглядаються світові моделі функціонування адміністративної юстиції, аналізується система та структура адміністративних судів Німеччини, їх спеціалізація, особливості розгляду деяких категорій публічно-правових спорів та розмежування юрисдикції адміністративних судів та загальних судів при вирішенні деяких категорій справ. Установлено, що в Німеччині створені інститути Великих Сенатів і Високого Сенату для уникнення ймовірності виникнення судової помилки. В Україні ж сьогодні система адміністративних судів отримала більш досконале процесуальне законодавство, яке дозволяє швидше вирішувати справи незначеної складності