Наследственное правопреемство в гражданском праве Украины: проблемно-теоретический аспект

Інститут спадкування є складною системою конструкцій. Залежно від способу організації та побудови цілого із складових частин спостерігаються різні варіації конструювання спадкового правонаступництва. У свою чергу, сучасні соціально-економічні умови значно прискорюють життєвий цикл людини, що привертає підвищену увагу до його прав і обов'язків, які перейдуть в порядку правонаступництва до інших осіб – спадкоємців. Тому основна мета роботи полягає в проведенні комплексного дослідження інституту спадкового правонаступництва в цивільному праві України крізь призму теоретично обґрунтованої проблематики в контексті якісних трансформацій відповідних правовідносин та їх правового регулювання. Для досягнення поставленої мети автором були використані закони та категорії діалектики, формально-логічні прийоми, засоби герменевтики. Загальну методологічну основу статті склав діалектичний метод пізнання. В результаті дослідження автором констатовано обмеження ролі сімейно-забезпечувальної функції в спадковому праві України і розвиток в ньому концепції сингулярного правонаступництва. Автором обґрунтовано висновок про те, що правонаступництво окремих об'єктів цивільного права або взагалі не підлягає цивільно-правовому регулюванню, або підтверджує, що спадковому праву притаманний сингулярних характер успадкування об'єктів цивільного права. Автором також проведено дослідження універсального і сингулярного спадкового правонаступництва через призму їх генезису від правового регулювання часів Стародавнього Риму до сьогодні. В результаті комплексного аналізу були окреслені провідні проблеми в сфері спадкового правонаступництва в цивільному праві України, які вимагають свого поступового і зваженого рішення шляхом консолідації зусиль представників доктрини і практики з метою уніфікації, поновлення, і як підсумок – якісного реформування правового регулювання інституту спадкового правонаступництва в Україні в контексті позитивного досвіду інших держав та його поступової апробації на національному рівні