Сучасний спорт, як сфера приватноправового регулювання

Робота присвячена дослідженню приватних суспільних відносин, що складаються в сучасному спорті, та особливостей їхнього правового регулювання. Автором доведено, що головним рушієм розвитку спорту, як унікального соціального явища, на сучасному етапі є комерціалізація. Встановлено, що сучасний спорт набуває ознак окремої індустрії, сектору світової ринкової економіки, відповідно, й серед засобів правової регламентації зазначених відносин мають переважати приватноправові. У свою чергу, спортивне право являє собою інтегровану частину цивільного (приватного) права. Встановлено, що глобалізація, професіоналізація і тотальна комерціалізація сфери спорту призводять до зміни якості як самих суспільних відносин, так і засобів їхньої правової регламентації. Спортивне право доцільно розглядати як систему приватноправових норм, спрямованих на регулювання, насамперед, майнових відносини, що складаються у зв’язку із здійсненням спортивної діяльності