Сучасний стан та тенденції правового регулювання діяльності професійних спілок в Україні

У статті здійснюється наукове опрацювання актуальної проблеми як для науки трудового права, так і для нормотворчої діяльності щодо сучасного стану та тенденцій правового регулювання діяльності професійних спілок в Україні. Актуальність дослідження обумовлене значенням соціального діалогу як в сфері праці, так і в інших сферах життєдіяльності українського суспільства для сталого розвитку національної економіки та держави у сучасних умовах. Мета статті полягає у наданні науково обґрунтованих висновків та пропозицій із удосконалення правового регулювання діяльності професійних спілок в Україні. У роботі із застосуванням загальнонаукових і спеціальних методів наукового пізнання (діалектичного, формально-логічного, порівняльно-правового, системного аналізу) розглянуто правовий статус професійних спілок; порівняно норми чинного національного трудового законодавства та законодавства в сфері прав професійних спілок з нормами проектів Трудового кодексу України, Закону України «Про працю» тощо, які передбачають права професійних спілок. Зроблено висновок про необхідність: 1) у сучасному і майбутньому національному трудовому законодавстві та законодавстві в сфері прав професійних спілок максимально зберегти норми, які спрямовані на забезпечення належної діяльності професійних спілок як представників і захисників трудових прав своїх членів у відносинах з роботодавцями та підтримання високого авторитету і статусу професійних спілок на підприємствах, установах, організаціях; 2) запровадження нових форм та методів діяльності професійних спілок в Україні, а також координації їх діяльності та об’єднання з професійними спілками, що діють на наднаціональному рівні; 3) забезпечити рівність прав всіх професійних спілок в Україні та можливість користування правами, повноваженнями і гарантіями діяльності, передбаченими національним трудовим законодавством та законодавством в сфері прав професійних спілок, в повному обсязі

Doi: 10.37635/jnalsu.27(2).2020.107-118