Гражданский кодекс Республики Беларусь: проблемы и направления реформирования

Рівень юридично-технічної досконалості цивільного законодавства в тій чи іншій країні в значній мірі визначається конкретно-історичними тенденціями і проблемами його функціонування. Сьогодні головною інноваційною домінантою для Республіки Білорусь є формування адекватної системи реформованого цивільного законодавства. У свою чергу, Цивільний кодекс Республіки Білорусь, безумовно, є суттєвим досягненням вітчизняних цивілістів, як вчених і практиків, так і законодавців. Але, як і будь-який закон, він викликає деякі питання і труднощі в його застосуванні. Тому основна мета роботи полягає в тому, щоб на підставі дослідження теоретико-емпіричного матеріалу розкрити особливості, проблеми та напрямки реформування Цивільного кодексу Республіки Білорусь, із визначенням місця цього кодифікованого нормативно-правового акту в національній системі цивільного законодавства. Для досягнення визначеної мети використано діалектичний, порівняльно-правовий, історико-правовий, формально-догматичний методи дослідження. Встановлено, що в нормах Цивільного кодексу Республіки Білорусь існує заміна дефініції та правової сутності фундаментального принципу верховенства права, яка належить до обов'язкового приведення у відповідність з нормами міжнародно-правових актів. Визначено, що чинний кодекс має послідовну і органічну архітектоніку, проте, незважаючи на прогресивне правове регулювання в порівнянні з країнами-учасницями СНД, вимагає якісної модернізації, перегляду деяких положень і підходів до тлумачення понятійно-категоріального апарату в контексті реалій сьогодення. У роботі автором запропоновано напрями вдосконалення Цивільного кодексу Республіки Білорусь (врахування практики застосування цивільного законодавства з метою уніфікації тлумачення норм; закріплення нових інститутів цивільного права; інтенсифікація транскордонного співробітництва в сфері реформування цивільного законодавства)