Cистема електронного документообігу в діяльності країн Європейського Союзу

Стаття направлена на дослідження особливостей функціонування системи електронного документообігу у практиці країн Європейського Союзу. Проаналізовано діяльність органів влади та органів місцевого самоврядування у напрямку впровадження системи електронного документообігу. В дослідженні застосовуються загальнонаукові та спеціальні для правознавства методи наукового пізнання, а саме: діалектичний, порівняльно-правовий, системний, синтезу, аналізу, екстраполяції, тлумачення, та узагальнення. Досліджено значення та історію виникнення системи електронних документообігу, а саме авторську варифікацію терміну «електронний документ» починаючи з 50‑тих років минулого століття. Сформульовано авторський підхід до визначення поняття системи електронних документообігу, що ґрунтується на власному розумінні цього поняття, з позиції загальнотеоретичного аналізу. Вивчено основні вимоги, мету, організаційні засади, суб’єкти, основні завдання та принципи системи електронного документообігу. Визначено основні нормативні документи, що закріплюють типові вимоги до автоматизованих систем електронного документообігу в країнах Європейського Союзу. Встановлено, що системи електронного документообігу забезпечує виконання таких функцій: централізоване управління документами; підтримка життєвого циклу документів; колективна робота над документами; забезпечення конфіденційності; маршрутизація документів; інтеграція з іншими системами; управління доступом. Проаналізовано діяльність цілого ряду міжнародних організацій, що сьогодні займаються питаннями розробки міжнародних стандартів і рекомендацій щодо процедур і правил електронного документообігу. Зроблено висновок про те, що електронний документообіг не повинен повністю витіснити паперовий варіант ведення документообігу, а тому ці дві форми документообігу повинні ефективно співіснувати і давати можливість вільно застосовувати будь-яку із них, враховуючи доцільність у конкретних життєвих умовах.

Doi: 10.31359/jnalsu.29(2).2022.15-34