Cуспільний та державно-правовий розвиток Стародавньої Індії

В умовах сучасного новітнього трансформаційного процесу в організації як регіональних, так і світових економічних зв’язків та відповідних соціальних відносин важливим є осмислення основних закономірностей право- і державотворення в країнах світу. Цьому сприяє дослідження державно-правового розвитку в окремих регіонах, зокрема й на теренах Стародавньої Індії, визначення характерних його особливостей, актуалізація нових напрямків дослідження проблеми з урахуванням сучасних наукових пошуків. Важливістю наукового осягнення цієї проблеми й обумовлена актуальність теми. Автори даного дослідження поставили за мету розкрити державний і суспільний лад та право Стародавньої Індії, врахувавши новітні здобутки науки, окреслити найбільш дискусійні питання теми. Для її досягнення підпорядковано розв’язання ряду дослідницьких завдань, в результаті чого визначено що: стан дослідження суспільного та державно-правового розвитку Стародавньої Індії потребує подальшого наукового осмислення; виникненню і еволюції Стародавньої Індії притаманні риси, характерні країнам східного (азійського) типу. Водночас староіндійська державність мала й певні особливості: попри домінування серед державних форм східної деспотії, простежується наявність на ранніх етапах державотворення республіканських форм правління, зокрема в тих регіонах, де тривалий час зберігались міцні родові звичаї, на яких і сформувалися традиції примітивної племінної демократії, що вціліли в ранньокласових республіках «гани» і «сантхи»; варновий поділ суспільства Стародавньої Індії був визначальним у встановленні правового статусу людини. Він наклав свій відбиток на державно-правовий розвиток староіндійської держави, адже від приналежності людини до тієї чи іншої варни визначався обсяг її прав та обов’язків; у Стародавній Індії виділялося право власності, зобов’язальне, сімейне, спадкове, кримінальне право, пережитки первісного суспільства. Правовий матеріал найбільш чітко викладений у Законах Ману, що стали одним з найвагоміших джерел права, на яке спиралося все індійське суспільство майже два тисячоліття

Doi: 10.31359/1993-0909-2022-29-4-37