Державне управління закордонними справами у наукових поглядах дореволюційних вчених у галузі адміністративного (поліцейського) права

Досліджено наукові погляди дореволюційних вчених у галузі адміністративного (поліцейського) права на державне управління закордонними справами. На основі аналізу наукових праць дореволюційних вчених у галузі адміністративного (поліцейського) права (другої половини ХІХ ст. – початку ХХ ст.) зроблено висновок, що вчені-поліцеїсти не приділяли спеціальної уваги дослідженню державного управління закордонними справами, його теоретичних та організаційно-правових засад. Це пов’язується із панівною в дореволюційній науці адміністративного (поліцейського) права концепцією, згідно з якою державне управління закордонними справами належало до предмета не адміністративного (поліцейського), а міжнародного права. У зв’язку з цим проблеми управління закордонними справами розглядаються у працях вчених-поліцеїстів вказаного періоду лише фрагментарно в частині визначення видів державного управління (державної діяльності),
особливостей їх співвідношення, відмежування предметів адміністративного (поліцейського) та суміжних галузей права, а також наук, що їх вивчають.