Деякі проблемні аспекти здійснення та захисту майнових прав подружжя

Актуальність дослідження проблем, пов’язаних зі здійсненням подружжям закріплених в сімейному законодавстві майнових прав та їх захистом у разі невизнання, оспорювання чи порушення зумовлена тим, що майнові права подружжя становлять основу правового статусу чоловіка і дружини, а їх реалізація слугує зміцненню майнових засад сім’ї, забезпеченню матеріального добробуту як подружжя, так і дітей. Мета дослідження полягає у виявленні прогалин у законодавстві, що регулює майнові відносини подружжя та з’ясуванні їх впливу на забезпечення здійснення та захисту їхніх майнових прав. При проведенні дослідження були використані різноманітні методи наукового пізнання. Так, історичний метод використовувався при аналізі норм Кодексу законів про шлюб та сім’ю України, що регулювали майнові права подружжя та визначали способи їх захисту. Порівняльно-правовий метод застосовувався для порівняння норм ЦК України та СК України, що регулюють подібні або схожі відносини, зокрема щодо спільної сумісної власності, визнання недійсними договорів тощо. Методи аналізу і синтезу застосовувалися для виявлення недоліків і прогалин в чинному сімейному законодавстві та в практиці його застосування. На підставі формально-логічного методу сформульовані пропозиції щодо удосконалення деяких положень сімейного законодавства України. В роботі розглянуто загальне правило, згідно з яким дружина, чоловік розпоряджаються майном, що є об’єктом права спільної сумісної власності подружжя, за взаємною згодою. Інший аспект здійснення майнових прав подружжя стосується утримання та його правового регулювання. Не менш проблемним аспектом здійснення та захисту майнових прав подружжя, який розглянутий в роботі, є питання щодо поділу майна. Зокрема, в судовій практиці при розгляді справ про поділ майна подружжя виникають складнощі у разі відступу від засади рівності часток подружжя за обставин, що мають істотне значення. Такі обставини, що аналізуються в статті, можуть бути підставами як зменшення, так і збільшення частки одного з подружжя, у тому числі – колишнього. Одержані результати можуть бути використані при удосконаленні сімейного законодавства та практики його застосування, в подальших наукових дослідженнях, що стосуються майнових прав подружжя, а також при викладанні курсу сімейного права в навчальних закладах вищої освіти

Doi: 10.37635/jnalsu.27(1).2020.26-38