Дискримінація у сфері праці: питання ефективності національних і міжнародних стандартів

Дискримінація суперечить одвічним прагненням людини до свободи, рівності, справедливості. Особливою проблемою вона стає в сфері трудових відносин, оскільки стосується найважливіших, з точки зору задоволення фізичних і духовних потреб, прав, в тому числі: права на рівний доступ до праці, на рівну винагороду за працю, на рівні шанси в кар'єрному зростанні, на захист від безробіття та інші. Тому основною метою даного дослідження є аналіз правового регулювання забезпечення рівності прав працівників і недопущення дискримінації у сфері праці, як на міжнародному, так і на національному рівні, визначення поняття дискримінації в трудових відносинах, аналіз найбільш поширених різновидів дискримінації, їх проявів і внесення пропозицій щодо їх подолання і посилення ефективності національних і міжнародних стандартів. Для виконання завдань дослідження та досягнення поставленої мети використані: діалектичний метод наукового пізнання, системний і логічний підходи, абстрактно-логічний метод, метод системного аналізу, історико-правовий метод, порівняльно-правовий метод та інші. Автором, в результаті проведеного дослідження, вирішені нижчевикладені завдання і сформовані такі концептуальні положення: проаналізовано гендерний розрив у сфері праці на території Республіки Казахстан і акцентовано увагу на необхідності боротьби з такою дискримінацією; розкрито недосконалість судової системи та механізмів захисту прав громадян у зазначеній сфері, підкреслено їх низьку ефективність; досліджено понятійно-категоріальний апарат досліджуваних правовідносин і виявлена варіативність підходів до дефініції терміна «дискримінація», як на доктринальному, так і на законодавчому рівні; розглянуті випадки дискримінації за різними підставами; обґрунтовано необхідність внесення змін в чинне правове регулювання досліджуваних правовідносин, особливо в сфері посилення юридичної відповідальності за порушення; акцентовано увагу на послідовності і необхідності інтенсифікації імплементації міжнародних стандартів у сфері недопущення дискримінації в національне законодавство Республіки Казахстан