Дієвий контроль за забезпеченням прав і свобод людини як вимір демократичного суспільства: соціальний контекст

У даному науковому дослідженні поставлено завдання вивчення проблеми забезпечення ефективного контролю за реалізацією та дотриманням прав і свобод людини, зокрема, у форматі соціальних прав. Актуальність заявленої тематики обумовлюється доцільністю переосмислення природи та значення соціальних прав людини в контексті сучасних реалій, визнання того факту, що саме від можливості своєчасної реалізації цих прав залежить якість життя кожної особистості, у зв’язку із чим особлива увага має бути присвячена питанням забезпечення ефективного контролю за дотриманням соціальних прав в умовах демократичного правового розвитку. Підставою для проведення наукового дослідження послугували наступні проблеми: забезпечення достатнього життєвого рівня громадянам в умовах сучасних викликів і загроз, правова визначеність як передумова функціонування стабільного правопорядку, відсутність чітких гарантій забезпечення ефективності контролю за дотриманням прав і свобод людини тощо. Метою даного дослідження виступає аналіз ролі та значення природи соціальних прав людини як складової соціальної політики з метою обґрунтування необхідності удосконалення контролю в усіх його формах і проявах щодо ефективності їх дотримання, охорони та забезпечення в умовах сьогодення. Важливими методологічними інструментами в проведенні дослідження стали положення діалектичного підходу, які надали можливість розкрити сутність та призначення соціальних прав людини, а також напрямів удосконалення контролю за їх забезпеченням та захистом. Основними результатами, отриманими в ході наукового дослідження, стали: висвітлення сутності соціальних прав на сучасному етапі; дослідження природи, рівнів прояву та видів контролю за реалізацією та дотриманням прав, свобод і законних інтересів людини. Цінність даної роботи полягає в отриманні практичних рекомендацій з пошуку шляхів удосконалення контролю за забезпеченням та захистом прав і свобод людини в контексті сучасного демократичного розвитку

Doi: 10.37635/jnalsu.28(3).2021.15-26