Двопалатний парламент: порівняльний аналіз і досвід конституційного реформування в Україні

У процесі становлення і розвитку інституту парламенту виникає необхідність своєчасного вдосконалення організаційно-функціональної основи, конституційного та іншого законодавства, що сприяє ефективному функціонуванню цієї інституції. На переконання багатьох фахівців, бікамералізм є серйозним фактором зменшення політичної напруженості в країні, оскільки в двопалатному парламенті, як правило, менше конфліктів між партіями, що призводить до стабілізації парламентської діяльності, заснованої на системі стримувань і противаг. З урахуванням актуалізації обраної тематики статті її мета полягає у компаративному дослідженні досвіду конституційного реформування країн у сфері запровадження двопалатного парламенту, узагальненні позитивної практики та знаходженні можливостей її апробації на теренах України. Особливістю статті стало поєднання науково-теоретичного та емпіричного рівнів вивчення проблем конституційно-правового закріплення інституту парламенту, його структури та діяльності, взаємодії з іншими гілками єдиної державної влади в рамках конституційного принципу поділу влади. Автором, з урахуванням вказаної мети, були вирішені наступні завдання: розглянуто поліваріантність науково-практичних підходів до досліджуваної проблематики; проведено порівняльно-правовий аналіз досвіду формування палат у парламентах держав; сформовано обґрунтовані висновки та пропозиції щодо можливості запровадження двопалатного парламенту в Україні. Аналіз ролі парламентів дозволив скласти більш ґрунтовне уявлення про систему поділу влади в тій чи іншій країні, про існуючі в ній стримування й противаги з метою подальшої адаптації позитивного досвіду на теренах нашої держави та обґрунтування відповідних реформ. Крім того, проведений аналіз надав змогу констатувати, що така реформа є нагальною та необхідною, однак має бути проведена за умови дотримання запропонованих авторських концептів, які повністю корелюються із обраним нашою державою вектором європейської інтеграції