Міжнародний стандарт доступності правосуддя та предмет цивільного процесуального права

Сучасний стан розвитку національних систем цивільного судочинства характеризується все більшим впливом ідей доступності та ефективності правосуддя у цивільних справах та вимагає гармонізації національних систем із міжнародними стандартами справедливого судочинства. Зазначене зумовлює необхідність переосмислення окремих класичних положень доктрини цивільного процесуального права з метою їх відповідності сучасним реаліям. Метою статті є дослідження еволюції та підходів до сучасного тлумачення міжнародного стандарту доступності правосуддя у цивільних справах, а також його впливу на вчення про предмет цивільного процесуального права на доктринальному рівні. В основу статті покладено діалектичний, історико-правовий, системно-структурний, логіко-правовий, порівняльно-правовий методи дослідження, а також методи аналізу та синтезу, автономного та еволюційного тлумачення Європейської Конвенції з прав людини (ЄКПЛ). У статті авторами обстоюється широкий підхід до поняття доступності правосуддя, що включає доступ до суду, доступ до ефективних засобів правового захисту та доступ до альтернативних способів вирішення спорів. Крізь призму міжнародного стандарту доступності правосуддя розглядаються ідеї процесуального центризму, заснованого на уявленні про судовий захист як основну та найбільш ефективну форму захисту порушених прав, та процесуального плюралізму, що виходить із положення про множинність форм захисту, ефективність яких визначається, виходячи з обставин конкретного спору. Авторами обґрунтовується висновок про доцільність сприйняття на рівні національного правопорядку ідеї процесуального плюралізму. Проводиться паралель між ідеями процесуального центризму та плюралізму, що склалися у зарубіжній літературі, та вузькою і широкою концепцією предмета цивільного процесуального права, що сформувалися у вітчизняній доктрині. З урахуванням автономного тлумачення поняття «суд», закріпленого у п. 1 ст. 6 ЄКПЛ, а також дедалі більшої популяризації альтернативних способів вирішення спорів наводяться аргументи на підтримку широкої концепції предмета цивільного процесуального права, що включає в себе цивільне судочинство та альтернативні способи вирішення спорів, зокрема, третейське судочинство, міжнародний комерційний арбітраж, медіацію тощо

Doi: 10.37635/jnalsu.28(3).2021.197-208