Оцінка достовірності висновку судового експерта: світові практики та українські реалії

Вдосконалення діяльності з досудового розслідування та судового розгляду багато в чому залежить від активізації використання спеціальних знань у судово-слідчій практиці й передусім залучення експерта і проведених ним досліджень. Актуальність досліджуваної в статті проблематики обумовлена необхідністю запровадження нових форм і підходів до оцінки достовірності висновків експертів, зокрема із залученням незалежних фахівців відповідної спеціалізації. Метою дослідження є надання аргументів щодо доцільності залучення обізнаних осіб в якості рецензентів для оцінки об’єктивності та повноти експертного дослідження, правильності застосованих експертом методів і методик, обгрунтованості висновку. Задля досягнення зазначеної мети були використані такі загальнонаукові та спеціальні методи дослідження, як формально-логічний, порівняльно-правовий, функціональний, соціологічний, статистичний, системного і формально-юридичного аналізу, правового моделювання та прогнозування. Встановлено, що в у переважній більшості країн світу, окрім України, для допомоги в оцінці достовірності висновків експерта залучається незалежна обізнана особа, яка має спеціальні знання у відповідній галузі. Доведено, що звернення до обізнаних осіб задля оцінки об’єктивності, обґрунтованості, повноти експертного дослідження допомагає з’ясувати причинно-наслідковий зв’язок між виявленими ознаками об’єкта експертизи і встановлюваним фактом, а також дає підстави для визначення належності, допустимості, достовірності й достатності висновку експерта. Водночас, рецензія фахівця не може слугувати джерелом доказів, а має лише допоміжний (консультативний, технічний) характер і може слугувати підґрунтям для призначення повторної (додаткової) експертизи або проведення перехресного допиту експерта та рецензента. Для реалізації прав осіб на справедливе правосуддя запропоновано такий порядок оцінки достовірності висновків експерта запровадити й в Україні, з внесенням необхідних змін до чинного вітчизняного процесуального законодавства щодо надання можливості учасникам кримінального процесу та потерпілому залучати обізнаних осіб в якості рецензентів висновків експерта

Doi: 10.37635/jnalsu.28(2).2021.252-261