Порівняльно-правовий аналіз зарубіжного кримінального законодавства щодо відповідальності за крадіжку з проникненням у житло

Боротьба правозастосовних органів нашої держави завжди повинна базуватися на наукових здобутках вчених-криміналістів та позитивному досвіді зарубіжного законодавства. Для ефективного вирішення та досягнення наявних успіхів у боротьбі з таким суспільно небезпечним та достатньо розповсюдженим явищем як крадіжка поєднана із проникненням у житло доцільним є вивчення досвіду інших держав, для подальшого використання із вивченням можливостей його застосування в сучасних українських реаліях. Дані обставини обумовлюють актуальність порівняльно-правового вивчення соціально-правової природи і оцінки досліджуваного нами явища в кримінальному законодавстві інших державах.У статті розглядається такий кваліфікований різновид крадіжки, як крадіжка, поєднана з проникненням у житло у кримінальному законодавстві різних держав пострадянського простору, «нащадків» соціалістичної правової сім’ї, та європейських держав. Проаналізовано існуючий зарубіжний досвід із застосуванням порівняльно-правового методу, що дає уявлення про дане явище, виходячи із законодавчого закріплення та кримінально-правової оцінки. Звертається увага, на різні підходи законодавчого визначення цього кваліфікованого виду крадіжки та відповідальності за нього.Метою статті є вивчення та аналіз норм-заборон, які спрямовані на забезпечення охорони та недоторканності майна, що знаходиться у житлі і мають нормативне закріплення у відповідних статях кримінального законодавства зарубіжних держав. Для цього, перш за все, слід дослідити специфіку законодавчого закріплення, проаналізувати їх кваліфікуючи «відмінності», а також виявити «місце», що посідає аналізований різновид крадіжки порівняно з іншими її видами у різних правових системах. Порівняти відповідальність за крадіжку поєднану із проникненням у житло в різних країнах за їх типом та тяжкістю.

Doi: 10.31359/jnalsu.29(2).2022.275-291