Права людини в цифрову епоху: виклики, загрози та перспективи

Сучасний етап розвитку суспільних відносин характеризується стрімким збільшенням цифрових технологій. Інтенсивний розвиток науки та активний технологічний прогрес стали основними характерними ознаками сучасного суспільства. Це позначилось на особливостях життя людей в соціумі, реалізації їх прав та свобод, стало каталізатором формування нової категорії прав людини – «цифрових» прав. Метою статті є аналіз основних загроз та викликів, які постають перед правами та свободами людини в умовах цифровізації, та вироблення пропозицій щодо перспективних шляхів захисту від цих загроз. У статті проводиться теоретико-правове дослідження проблемних питань реалізації прав людини в умовах масової цифровізації суспільних відносин, вказується, що ера цифрових технологій дає абсолютно нові та якісно інші можливості для їх реалізації, але в той же час вона створює нові виклики та загрози для забезпечення цих прав і свобод. Відмічено, що класичні права та свободи людини трансформуються, наповнюються новими аспектами та змістом, розгалужуються на такі, що пов’язані саме з процесом цифровізації. Наголошується на тому, що результати цифровізації багатьох сфер життя вимагають осмислення та адекватного формулювання правового механізму регулювання, реалізації та захисту вже існуючих та тих, які тільки на початку формування, прав людини з метою сталого соціально-економічного розвитку, забезпечення реалізації та захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина. У центрі уваги дослідження нові права, такі як право бути забутим, право на анонімність, право на захист персональних даних, право на цифрову освіту та доступ до цифрових знань; права, пов'язані із захистом генетичної інформації; права на участь в обороті майна в цифровій сфері

Doi: 10.37635/jnalsu.28(1).2021.15-23