Правова доктрина дотримання трудових прав

Неодмінною умовою побудови оптимальної моделі правової та соціальної держави в Україні є створення ефективних механізмів реалізації та захисту трудових прав, які посідають центральне місце у системі прав особи. Але однією з основних проблем є створення та вдосконалення системи гарантій, які забезпечать реалізацію та захист громадянами права на працю. Тому основна мета роботи полягає у аналізі підходів до розуміння сутності правової доктрини щодо дотримання трудових прав. Для досягнення поставленої мети автором були використано формально-логічний, системний, порівняльно-порівняльні методи. Сфокусована увага на тому, що правова доктрина дотримання трудових прав працівників відображає систему методів оцінки стану забезпечення трудових прав через призму відповідності духу закону. Встановлено, що правову доктрину необхідно розглядати як систему ідей, наукових поглядів, теорій про право, які розроблюються юридичними науками. Порівняльно-правовий аналіз міжнародних трудових норм та законодавства України щодо основних трудових прав дозволив встановити, що законодавство України не повністю відповідає вимогам міжнародних трудових норм про основні трудові права, хоча в окремих випадках, зокрема, щодо захисту прав дітей та підлітків, містить навіть більш високі стандарти. Окреслено три значення розглядуваної доктрини. Під правовою доктриною дотримання трудових прав працівників розуміються: загальні наукові правові концепції забезпечення трудових прав працівників; правові концепції забезпечення трудових прав працівників, сформовані судами; точки зору вчених-трудовиків з приводу окремих питань, проблем механізму забезпечення трудових прав. Виявлено її консервативність, викладено вираження доктрини дотримання трудових прав в законодавстві. Окрема увага приділяється основним проблемам дотримання трудових прав. Однією з яких є укладання між роботодавцем та працівником цивільно-правового договору на виконання робіт та надання послуг, а не трудового договору