Правова природа і співвідношення категорій «публічна влада», «публічна адміністрація» та «публічне адміністрування» в сучасній доктрині адміністративного права

У статті досліджується сутність публічної влади, публічної адміністрації та публічного адміністрування як правових категорій, визначається їх співвідношення як основи для формування оптимальної моделі реалізації публічної влади в Україні відповідно до демократичних принципів державотворення, що є актуальним і сучасних умовах, враховуючи необхідність приведення організації роботи органів публічної влади до європейських стандартів у світлі євроінтеграційних прагнень України, її переходу до європейської цивілізаційної моделі функціонування публічно-правових інститутів. Метою цього дослідження було проаналізувати сутність понять «публічна влада», «публічна адміністрація» та «публічне адміністрування», а також дослідити співвідношення цих правових категорій у сучасній адміністративно-правовій доктрині. Для досягнення цієї мети у дослідженні були використані загальнофілософські, загальнонаукові методи наукового пізнання (діалектичний, аналізу, абстракції, системний), конкретні методи наукового пізнання (порівняльно-правовий (компаративний), історико-правовий), а також спеціально-юридичні методи (формально-правовий, системно-структурний, діяльнісний). У результаті проведеного дослідження сутності правових категорій «публічна влада», «публічна адміністрація» та «публічне адміністрування»запропоновано власні дефініції цих правових категорій і зроблено висновок, що категорія «публічна адміністрація» визначає, яким чином будується публічна влада, які суб’єкти наділені повноваженнями щодо її реалізації, тоді як категорія «публічне адміністрування» відображає змістовну частину публічної влади, тобтоформи та порядок її реалізації

Doi: 10.37635/jnalsu.29(1).2022.84-93