Правова природа рішень місцевих рад з питань встановлення місцевих податків та зборів: проблема віднесення до регуляторних актів

Актуальність обраної теми має як теоретичний, так і практично-прикладний характер, що виявляється у наступному: 1) по-перше, на сьогоднішній день так і не вирішеною до кінця залишається проблема з приводу можливості віднесення рішень місцевих рад з питань встановлення місцевих податків та зборів до регуляторних актів; 2) по-друге, суди адміністративної юрисдикції розглядають значну кількість спорів, які пов’язані з оскарженням рішень місцевих рад з питань встановлення місцевих податків та зборів у частині дотримання нормотворцями процедурних вимог при прийнятті таких рішень. В проваджуваному дослідженні було застосовано як низку загальнонаукових методів наукового пізнання, так і низку спеціальних методів юридичної науки. Так, до застосованих у процесі здійснення даного дослідження загальних методів наукового пізнання відносяться: логічний метод, а саме аналіз та синтез, дедуктивний та індуктивний метод; системний метод. Крім загальнонаукових методів наукового пізнання при провадженні даного дослідження було застосовано й низку спеціальних методів юридичної науки. До таких методів можна віднести: 1) формально-юридичний метод; 2) історико-правовий метод; 3) порівняльно-правовий метод. Встановлено, що за своєю правовою природою і предметом регулювання рішення органів місцевого самоврядування з питань встановлення місцевих податків та зборів не можуть бути віднесені до нормативно-правових актів регуляторного характеру. В аспекті ж процедурно-установчих особливостей відмічається, що Закон України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» об’єктивно не поширює свою дію на рішення органів місцевого самоврядування з питань встановлення місцевих податків та зборів, у тому числі стосовно процедури розробки, розгляду та прийняття таких рішень і їх офіційного оприлюднення у друкованих засобах масової інформації. Відповідно, рішення органів місцевого самоврядування з питань встановлення місцевих податків та зборів слід вважати такими, що були офіційно оприлюдненими після їх розміщення на офіційному вебсайті відповідної ради, навіть якщо вони не були опубліковані у друкованих засобах масової інформації. Такий підхід обумовлюється тим, що аналізовані рішення органів місцевого самоврядування не є регуляторними актами. Актуальність даного питання обумовлена значною кількістю спорів, які пов’язані з оскарженням платниками податків таких рішень органів місцевого самоврядування. Відповідні рішення органів місцевого самоврядування мають безпосередній вплив на податкові зобов’язання платників податків з приводу сплати місцевих податків та зборів.

Doi: 10.31359/jnalsu.29(2).2022.178-193