Правова природа ризику в договорах з виконання робіт

Актуальність заявленої у статті проблеми обумовлена тим, що ризик у підрядних правовідносинах має суб’єктивно-об’єктивну природу, оскільки містить у собі як об’єктивні, так і суб’єктивні моменти. Ризик розглядається як можливість свідомого вибору особою певного варіанту поведінки з урахуванням об’єктивної та невідворотної небезпеки, яка загрожує цивільним правам та інтересам, та можливих наслідків ймовірнісного характеру. Мета статті полягає у виявленні та розробці наукових підходів щодо правової природи ризиків у договорах підряду як на основі імперативного методу, так і за домовленістю сторін. Провідним методом дослідження означеної проблематики є метод моделювання, за допомогою якого розглянуто наукову проблему розподілу ризиків у підрядних договорах як організований і цілеспрямований процес вдосконалення та формування нових наукових концепцій у сфері підрядних відносин, необхідних для належного виконання підрядних зобов’язань. Представлені наукові ідеї авторів в умовах сучасного розвитку цивільних відносин включають у себе цільовий, методологічний, змістовний, організаційно-правовий та результативний компоненти. Основні ідеї слугують як для вдосконалення механізму правового регулювання підрядних відносин в цілому, так і для усвідомлення відповідальності контрагентів договору підряду.