Правове забезпечення діяльності аграрних транснаціональних корпорацій в Україні

Аграрні транснаціональні корпорації завжди виявляли інтерес до України, як до держави з потужним природним потенціалом та гарними і надійними перспективами для ведення агробізнесу. Під впливом таких чинників, як зміна клімату, безпрецедентне збільшення населення планети та, як наслідок, висока потреба в аграрній продукції, цей інтерес буде посилюватися, а роль аграрних транснаціональних корпорацій з кожним роком зростати. Тож однією з актуальних науково-практичних проблем, яку належить розв'язати правознавцям, є визначення ключового поняття «аграрні транснаціональні корпорації» та встановлення їх характеристик. Це дасть змогу українському законодавцеві якомога точніше унормувати складні й багатоаспектні відносини за їхньої участі в аграрній сфері і, зокрема, ті, що стосуються діяльності зазначених суб’єктів аграрного бізнесу, та усунути прогалини в їхньому правовому регулюванні, які нині існують. Зважаючи на це, метою статті є спроба на основі поглибленого аналізу з’ясувати сутність аграрних транснаціональних корпорацій як правового явища та надати визначення цьому поняттю, класифікувати їх за певними підставами та встановити особливості їхньої діяльності. Дослідження проведено з урахуванням наявного правового забезпечення цих учасників відносин у сфері агробізнесу. Методами дослідження є сукупність філософських, загальнонаукових та спеціально-правових методів, зокрема синергетичний метод дослідження виступає основоположним методом пізнання правового забезпечення діяльності аграрних транснаціональних корпорацій. Доведено, що аграрна транснаціональна корпорація є складним суб’єктом, який здійснює сільськогосподарську діяльність у двох чи більше країнах, управляється та контролюється з єдиного центру та складається з материнської компанії, дочірніх підприємств, філіалів та відділень. Проаналізовано позитивні та негативні аспекти діяльності аграрних транснаціональних корпорацій. З’ясовано, що в Україні діють такі аграрні транснаціональні корпорації: у сфері рослинництва, тваринництва, переробки, обслуговування сільськогосподарських товаровиробників та зі змішаною діяльністю (одночасно займається як рослинництвом, так і тваринництвом). Підкреслено, що аграрний ланцюг транснаціональної корпорації може охоплювати різні країни

Doi: 10.37635/jnalsu.28(2).2021.234-242