Рівність, свобода, справедливість: ціннісно‑правові властивості

У статті досліджуються проблеми ціннісного підходу до розуміння важливих соціальних пріоритетів, окреслюються ціннісно-правові властивості рівності, свободи та справедливості як основних підвалин ліберально-демократичних інститутів, основоположні засади побудови демократичного суспільства. Автором досліджуються еволюційні процеси розуміння правової рівності, свободи у праві та напрямки їх співвідношення як фундаментальних засад побудови сучасних векторів розвитку держави та права. Аксіологічний підхід загалом уособлює ставлення людини до об’єктивного предмета оцінки, до певного явища, вказуючи, як слід поставитися до цього явища, як його використати, якщо воно корисне, та уникнути – якщо шкідливе. Ціннісними критеріями у сфері права виступають його ідеали, в основі яких лежать визначені суспільні потреби та інтереси. Формування громадянського суспільства в Україні, входження України до європейського політико-правового простору можливі лише за умови засвоєння і втілення у життя фундаментальних демократичних цінностей, основою яких є рівність, свобода та справедливість. Ціннісноправові властивості рівності, свободи та справедливості мають бути зорієнтовані на європейську модель, адже це визначальні пріоритети, еталони та ідеали завдяки яким відбувається природний процес взаємодії влади та суспільства. Це те заради чого варто жити, існувати серед різноманітних соціальних груп у демократичному суспільстві, де панують рівність, свобода та справедливість. Свобода має два джерела – змістовне (природні права) і формальне (юридичні норми), тому правове регулювання полягає в її трансформуванні в юридичну сферу. Існують два основні шляхи досягнення рівності: забезпечення рівних можливостей; забезпечення рівних результатів. У зв’язку з цим доцільно відзначати існування двох суттєвих аспектів рівності: рівність можливостей і рівність результатів. Автор пропонує власний опис зазначених парадигм, окреслює їх ціннісні основи та вектори змін в умовах сучасних глобалізаційних процесів