Щодо господарського відання та оперативного управління майном порівняно із законодавством ФРН

У статті представлено дослідження правових режимів майна, похідних від права власності, в Україні та одній із країн ЄС, зокрема Федеративній Республіці Німеччина, досвід якої є позитивним та може бути корисним для удосконалення вітчизняного законодавства. Предметом порівняння обрано право на майно державних підприємств, виявлено спільні та відмінні риси права на майно таких суб’єктів, з’ясовано зміст цього права, досліджено правові засади, на яких ґрунтується таке основне право підприємств. Спростовується відсутність у Федеративній Республіці Німеччина правових режимів майна, аналогічних за змістом і функціями до права господарського відання та права оперативного управління в Україні.