Система криміналістики: традиційні підходи та новаторські пропозиції

Розглянуто традиційні підходи та новаторські пропозиції щодо формування системи науки криміналістики. Наголошено, що розширення сфери наукового пошуку, накопичення нових знань, потреба в їх упорядкуванні об’єктивно зумовлюють необхідність у коректуванні існуючої системи науки криміналістики, трансформації поглядів науковців на цю проблему. Прагнення вчених розробити оптимальну, еталонну систему криміналістики зумовили появу в літературі різноманітних точок зору стосовно її архітектоніки. З огляду на результати аналізу новітньої криміналістичної літератури запропоновано три наукові концепції щодо формування системи науки криміналістики: 1) збільшення кількості існуючих розділів; 2) повернення до двоелементної структури (загальна і особлива частини); 3) визнання панівною чотириелементної будови впорядкування криміналістичних знань. Доведено, що вдосконалення системи криміналістики повинно здійснюватись із врахуванням існуючих наукових парадигм щодо її предмета, за певних, чітко визначених критеріїв, а головними елементами системи криміналістики в тій чи іншій інтерпретації мають виступати загальна теорія, криміналістична техніка, тактика та методика.