Співвідношення понять «об’єкт» і «предмет кримінального процесуального доказування»

У публікації аналізуються висловлені в науковій (філософській, методологічній, соціологічній) літературі різні підходи до розуміння понять «об’єкт» і «предмет»; обґрунтовується доцільність уведення в науковий обіг поняття «об’єкт доказування» і пропонується авторське бачення його співвідношення з «предметом кримінального процесуального доказування».