Загальна характеристика предмета кримінально-процесуального доказування

У статті дається загальний аналіз предмета кримінально-процесуального доказування, показується його співвідношення з категорією, яка пропонується автором для введення в науковий обіг, – «об’єктом кримінально-процесуального доказування». За ступенем спільності характеру суспільних відносин щодо певних обставин здійснена класифікація предмета доказування на загальний, родовий, спеціальний та індивідуальний. Розглянуті особливості доказових (проміжних) та допоміжних фактів, а також аргументована теоретична й практична необхідність виокремлення головного факту в предметі кримінально-процесуального доказування й висловлене розуміння його змісту.