Загальні підходи до характеристики структурних елементів компетенції слідчого судді в кримінальному провадженні

В статті розглянуті питання компетенції слідчого судді як державновладного суб›єкта, її структурні елементи. Зазначено, що досягнення цілей кримінального провадження має здійснюватися слідчим суддею суто через реалізацію його процесуальної функції – судового контролю. Запропонований розподіл цілей кримінального провадження. Проаналізовані зовнішні та внутрішні межі предмету відання слідчого судді. Загальною теорією компетенції та кримінальною процесуальною наукою доведено, що компетенція державно-владного суб›єкта включає в себе низку структурних елементів: нормативно-встановлені цілі; предмет відання як юридично визначені сфери і об›єкти впливу; владні повноваження як гарантована законом міра прийняття рішень і вчинення дій; відповідальність за невиконання рішень суб›єкта, наділеного відповідною компетенцією. Вказана структура компетенції, будучи екстрапольованою на тематику компетенції слідчого судді, не лише забезпечує спадковість як принцип розвитку наукового знання, а й надає можливість комплексно поглянути на дане питання, виявивши як особливості правової природи компетенції слідчого судді, так і теоретичні й прикладні аспекти, що потребують наукового осмислення. Актуальність дослідження визначається відсутністю комплексного наукового дослідження структурних елементів компетенції слідчого судді в кримінальному провадженні. Поява нових процедур, постійне розширення меж повноважень слідчого судді сформували запит на розробку і доповнення постулатів сучасного праворозуміння його компетенції. Для досягнення поставленої мети використані загальнонаукові методи та прийоми, зокрема такі як: діалектичний; системний; системно-структурний; моделювання та абстрагування; узагальнення; статистичний; аргументування; контентаналіз та практичний досвід. Проведене дослідження є теоретичним підґрунтям для вирішення наукових і практичних питань, пов’язаних із пошуком оптимальної нормативної моделі компетенції слідчого судді у кримінальному провадженні