Зміст та структура загальної теорії криміналістики

У статті розглянуто зміст та структуру загальної теорії криміналістики. Визначено етапи становлення та розвитку загальної теорії як складової системи науки криміналістики, виокремлено дискусійні питання щодо її змісту та структури, окреслено шляхи оптимізації наукових розробок у цій царині знань, наведено авторське бачення можливих напрямів модернізації загальної теорії криміналістики. Запропоновано у структурі загальної теорії криміналістики виділяти два блоки: 1) наукознавчі основи криміналістики, що включають у себе наукові положення про об’єкти, предмет, методи, сферу дослідження, систему, природу, понятійний апарат та категорії криміналістики (мову криміналістики), її міжнаукові зв’язки і місце в системі знань, історію розвитку та сучасний стан; 2) окремі криміналістичні теорії (вчення). Зазначено, що сучасна система окремих криміналістичних теорій (вчень) є динамічною, і її вдосконалення зумовлене потребами судової і слідчої практики, розвитком суміжних галузей знань, загальної теорії та самих окремих криміналістичних теорій, зміною зв’язків і залежностей між ними.