Пошук верховенства права як балансування соціальних інтересів

Актуальність дослідження зумовлена триваючими процесами гармонізації українського законодавства і судової практики з європейським правом, однією з визначальних засад якого є принцип верховенства права, а також різноманіттям доктринальних підходів до визначення поняття верховенства права та практикою політичної інструменталізації зазначеного...

Верховенство права (правовладдя) в умовах, що сприяють запобіганню свавільному втручанню влади у права людини

У статті розкривається ціннісний потенціал верховенства права в умовах, що сприяють процесу змістовного наповнення та розвитку принципу запобігання свавільному втручанню органів влади, напрям і спрямованість якого визначаються безумовним пріоритетом прав людини. Вони стають тим орієнтиром, під впливом якого будується і оснащується юридичними...

Аргументи у правовій аргументації: деякі загальнотеоретичні аспекти

Актуальність цього дослідження обумовлена тим, що аргументи, які наводять зокрема правотворці під час обговорення законопроєктів і судді під час ухвалення правотлумачних та правозастосовчих рішень, часто зазнає критики. Допомогти вирішити актуальне завдання з покращення правової аргументації може саме загальнотеоретичне осмислення аргументів...

Конституційна ідентичність як втілення установчої влади

У статті з’ясовано сутність концепції конституційної ідентичності, а також її зв’язок з установчою владою. Виокремлюється два основні підходи до розуміння конституційної ідентичності: широкий і вузький. В першому випадку йдеться про сталість певних принципів, інститутів і традицій, що втілюються на нормативному і правоза...

Трансформація в Україні правової культури суспільства під впливом процесів європейської інтеграції

У статті з позицій теоретико-правового аналізу висвітлюються аспекти трансформації правової культури населення України під впливом процесів європейської інтеграції. Застосування системи методів наукового пізнання (історико-правовий метод, системно-структурний метод, структурно-функціональний метод, метод сходження від абстрактного до конкрет...