Загальна Декларація прав людини – передвісник Хартії основоположних прав Європейського Союзу

 У статті здійснено загальнотеоретичний аналіз впливу Загальної Декларації прав людини 1948 р. на становлення сучасної системи міжнародних актів з прав людини. Зокрема, прослідковано діалектичний зв’язок між положеннями Загальної Декларації прав людини та Хартії основоположних прав людини Європейського Союзу. Встановлено, що закладені...

Природа колективних людських прав та їх співвідношення з індивідуальними правами (у світлі Загальної Декларації прав людини)

Актуальність знаходження оптимального (або принаймні більш-менш прийнятного) балансу між індивідуальними та колективними людськими правами зростає в сучасному світі з кожним днем, насамперед з огляду на глобалізаційні процеси в цілому та потужну міграційну кризу зокрема. Метою статті є філософсько-правовий та загальнотеоретичний аналіз природи к...

Правообмеження у Загальній Декларації прав людини: юридичний та естетичний виміри

Актуальність дослідження зумовлена особливим статусом Загальній декларації прав людини – документа, положення якого є нормами міжнародного звичаєвого права та його загальновизнаних принципів. Розгляд інституту правомірного обмеження прав людини як елемента композиційної структури  Декларації дозволяє переосмислити філософські засади з...

Міжнародний білль про права людини крізь призму потребового підходу

Виявлено фіксацію людських потреб та інтересів у Загальній декларації прав людини та Міжнародних пактах ООН 1966 р. про права людини. Здійснено дещо нетрадиційну класифікацію таких потреб та інтересів. Визначено кількісні показники кожного з різновидів потреб (інтересів), передбачених цим первинним Міжнародним біллем про права людини. Автором вс...

Світовий маніфест праволюдинного гуманізму (до 70-річчя проголошення Загальної Декларації прав людини)

Статтю присвячено характеристиці впливу Загальної декларації прав людини на здійснюваний ООН розвиток системи всесвітніх міжнародних стандартів прав людини та юридичних інструментів їх забезпечення і захисту. Основна увага приділяється філософсько-концептуальній інтерпретації базового, стрижневого терміно-поняття цього документа – «п...