Петро Мойсейович Рабінович

До характеристики доктринальних джерел розбудови міжнародних органів з контролю за дотриманням державами прав людини («піонерський» проект професора Г. Лаутерпахта – випускника Львівського університету)
Видатний вітчизняний теоретик права (до 110-річчя від народження професора П. О. Недбайла)
Правнича мова: основні складники (загальнотеоретична характеристика)
Міжнародні стандарти прав людини: властивості, загальне поняття, класифікація
Правова аргументація: терміно-поняттєвий інструментарій дослідження
Львівській лабораторії прав людини – 20 років
Філософія права у Львівському університеті імені Івана Франка у післявоєнний період (1946–2016)
Значення рішень Європейського суду з прав людини у справах проти України для удосконалення її законодавства
Права людини у сучасній православній інтерпретації (у світлі міжнародних стандартів)
Біосоціальна сутність основоположних людських прав
Основоположні права людини: соціально-антропна сутність, змістова класифікація
Професор Г. Лаутерпахт – автор ідеї та першого проекту Міжнародного білля (Загальної декларації) прав людини
Конституційно-правовий статус людини і громадянина: можливості оптимізації
Правовий світогляд (соціально-природна інтерпретація)
Загальнотеоретичні проблеми права на належне доказування в українському судочинстві (у світлі практики Страсбурзького суду)
Людські потреби – глибинний визначальний чинник праворозуміння
Світовий маніфест праволюдинного гуманізму (до 70-річчя проголошення Загальної Декларації прав людини)

Володимир Григорович Пилипчук

Трансформація системи захисту персональних даних та приватності в контексті євроінтеграції України
Історико-правові проблеми становлення і розвитку інформаційної сфери та інформаційного права в Україні (кінець ХХ – початок ХХІ століття)
Глобальні виклики й загрози національній безпеці в інформаційній сфері
Проблема та періодизація досліджень новітньої історії держави і права України
Теоретико‑правові засади розвитку системи стратегічних комунікацій сектору безпеки і оборони

В’ячеслав Олексійович Рум’янцев

Утворення Української Народної Республіки (до 100-річчя Третього Універсалу)
Проголошення незалежності Української Народної Республіки (до 100-річчя Четвертого Універсалу)
Структура, організаційні та правові форми діяльності Української Центральної Ради
Утворення Української Центральної Ради – важлива віха в українському національно-державному відродженні
Сергій Іванович Зарудний і судова реформа 1864 року
Михайло Сергійович Грушевський – видатний український державний діяч (до 150-річчя з дня народження)
Павло Скоропадський в українському державотворенні (до 140-річчя з дня народження)
Ідея національно-державного відродження в суспільно-політичному житті України (кінець ХVIII – початок XX ст.)
Незалежність та інстанційність судової системи за судовою реформою 1864 р. (до 150-річчя судової реформи 1864 р.)

Олег Миколайович Ярошенко

До питання про предмет права соціального забезпечення
Укладення трудового договору, всупереч вимогам Закону України «Про запобігання корупції», як самостійна підстава припинення трудового договору
Щодо окремих проблемних питань централізованого правового регулювання внутрішнього трудового розпорядку
Утвердження засад соціальної держави як напрям конституціоналізації трудового законодавства
Щодо центрального місця соціальної держави в системі суб’єктів трудового права України
Оцінка якості рекомендацій антимонопольного регулятора в умовах розвитку правової системи України

Володимир Андрійович Журавель

Об’єкт і предмет криміналістики
Система криміналістики: традиційні підходи та новаторські пропозиції
Автоматизовані інформаційні системи як засіб удосконалення розслідування вбивств
Зміст та структура загальної теорії криміналістики
Міжнаукові зв’язки криміналістики
Проблеми періодизації досудового розслідування
Окремі криміналістичні вчення: концептуальні підходи до формування
Криміналістика в системі наукових знань
Мова криміналістики: формування понятійно-термінологічного апарату
Механізм злочину як категорія криміналістики
Криміналістична діагностика: поняття, значення та сфера реалізації

Ольга Георгіївна Шило

Актуальні проблеми доступу до інформації про стан здоров’я особи у кримінальному провадженні
Проблеми адаптації кримінального процесуального законодавства України до права Європейського Союзу
Проблеми адаптації кримінального процесуального законодавства України до права Європейського Союзу
Правові засоби забезпечення єдності застосування кримінального процесуального закону
Роль Верховного Суду в механізмі забезпечення сталості та єдності судової практики: окремі аспекти

Олена Ігорівна Резнікова

Актуальні проблеми доступу до інформації про стан здоров’я особи у кримінальному провадженні
Криміналістичне дослідження особи корупціонера: напрями використання гомологічних даних
Встановлення міжнародною судовою установою порушення Україною міжнародних зобов’язань при вирішенні справи судом як підстава для перегляду судових рішень за виключними обставинами у кримінальному провадженні
Повернення активів, одержаних внаслідок вчинення злочинів у кримінальному провадженні: міжнародний досвід і сучасний стан

В’ячеслав Віталійович Вапнярчук

Співвідношення понять «об’єкт» і «предмет кримінального процесуального доказування»
Стандарт кримінального процесуального доказування
Загальна характеристика предмета кримінально-процесуального доказування
Щодо поняття кримінального процесу та його внутрішньої структури
Суб’єкти кримінального процесуального доказування
Сутність категорії «тягар доказування» у кримінальному провадженні України

Олег Валентинович Муза

Cпіввідношення публічних і приватних інтересів у сфері забезпечення права на доступ до публічної інформації
Адміністративно-процесуальні правовідносини як концептуальна вихідна формування адміністративно-процесуального права України
Секторальний правовий моніторинг у теорії законотворчості: постановка питання
Адміністративно-процесуальний статус суб’єктів, не наділених владними повноваженнями
Концептуальні основи утвердження правового моніторингу в Україні
Юрисдикційні способи захисту прав, свобод та інтересів фізичних і юридичних осіб у сфері адміністративно-процесуальних правовідносин
Судова правотворчість та адміністративні правовідносини: пошук взаємозв’язку

Михайло Валерійович Шепітько

Вплив міжнародно-правових актів на зміст злочинів проти правосуддя
Поняття та види злочинів проти правосуддя за законодавством зарубіжних країн
Автоматизовані інформаційні системи як засіб удосконалення розслідування вбивств
Кримінально-правовий підхід до розуміння поняття правосуддя
Автоматизація прийняття рішення суддею під час кваліфікації кримінального правопорушення та призначення покарання
Тенденції розвитку кримінального законодавства України (на прикладі злочинів проти правосуддя)
До проблеми формування структури та класифікацій кримінальної політики
Роль криміналістики та судової експертизи в міжнародному співробітництві з розcлідування злочинів

Анатолій Володимирович Коструба

Держава в системі суб’єктів цивільного права України
Компенсаційний характер юридичних фактів у механізмі припинення цивільних майнових правовідносин
Правоприпинення як стадія механізму правового регулювання цивільних правовідносин
Цивільне правовідношення в механізмі правового регулювання
Теоретичне розуміння системи правових форм захисту корпоративних відносин
Тенденції розвитку приватного права Франції
Товаророзпорядчі цінні папери як об’єкт цивільних правовідносин
Загальні положення про правонаступництво в цивільному праві України
Правова класифікація видів інформації про фізичну особу
Організаційно‑правові форми діяльності юридичних осіб корпоративного типу
Спадкове правонаступництво в цивільному праві України: проблемно‑теоретичний аспект

Євген Юхимович Бараш

Сучасні ризики скоєння терористичних актів: аналіз та правова характеристика
Вплив злочинності на забезпечення соціальної безпеки
Соціально правовий аналіз призначення тривалих термінів покарання як альтернативи довічному позбавленню волі
Актуальні проблеми захисту прав людини, що перебуває у конфлікті зі законом в Україні

Любомир Іванович Летнянчин

Пряма дія норм конституції України: від принципу – до практичного застосування
Конституційна судова реформа: проблеми та перспективи
Актуальні проблеми застосування законодавства України про військові адміністративні правопорушення: конституційно-правовий аспект
Конституціоналізація адміністративного процесуального права: проблеми теорії та практики
Обмеження пасивного виборчого права: проблеми конституціоналізації
Проблеми конституціоналізації свободи об’єднання в Україні

Марина Геннадіївна Хаустова

Міжнародні стандарти в контексті євроінтеграційних процесів в Україні
Глобалізація і її вплив на сутність та соціальне призначення держави
Проблеми і перспективи розвитку правової системи України в умовах глобалізації
Проблеми класифікації правових систем
Правова інтеграція: теоретичний аспект

Ганна Олександрівна Христова

Про позитивні зобов’язання держави в умовах збройного конфлікту та тимчасової втрати контролю над частиною своєї території
Позитивні обов’язки держави у сфері протидії дискримінації
Доктрина «R2P»: зобов’язання держави та міжнародної спільноти щодо захисту прав людини
Конструкція зобов’язань держави у сфері прав людини: порівняльний аналіз міжнародних та європейських підходів
Зобов’язання держави у сфері прав людини в умовах окупації

В’ячеслав Станіславович Політанський

Інформаційне суспільство: виклики для правового регулювання
Поняття інформаційного суспільства: теоретико-правовий підхід
Право на інформацію в системі основоположних прав і свобод людини і громадянина
Право на інформацію як фундаментальне право людини: досвід країн розвинутої демократії
Новаційно-правові погляди стосовно стадій розвитку електронного урядування
Зміст електронного урядування
Електронна освіта як фундамент демократичного та правового майбутнього
Світовий досвід впровадження електронних адміністративних послуг

Олександр Віталійович Петришин

Конституційна скарга в Україні: проблеми механізму впровадження
Міжнародні стандарти місцевого самоврядування в контексті євроінтеграційних процесів в Україні
Демократичні основи правової, соціальної державності
Двопалатний парламент: порівняльний аналіз і досвід конституційного реформування в Україні
Права людини в цифрову епоху: виклики, загрози та перспективи

Мар’яна Дмитрівна Пленюк

Юридичні факти в механізмі цивільно-правового регулювання зобов’язань
Правова природа ризику в договорах з виконання робіт
Компенсація моральної шкоди за порушення приватноправових зобов’язань
Скасування господарського кодексу України: потенційні наслідки та необхідні передумови
Права дитини в медичних правовідносинах: до постановки питання про поняття

Тамара Іванівна Дудаш

Правнича мова: основні складники (загальнотеоретична характеристика)
Правова аргументація: терміно-поняттєвий інструментарій дослідження
До питання про ефективність захисту прав людини (за матеріалами пілотних рішень Страсбурзького суду)

Віктор Миколайович Єрмолаєв

Досвід першого вітчизняного парламенту в оцінках Михайла Грушевського
Державницька думка гетьманів України (середина ХVІІ–ХVІІІ ст.): змістовні аспекти
Богдан Хмельницький про проблеми і перспективи українського державотворення (до 365-річчя Національної революції 1648 р.)
Про деякі спірні питання історії державотворення на Гетьманщині часів Б. Хмельницького
Суд присяжних в Україні: історико-правові аспекти (до 150-річчя судової реформи 1864 р.)
На шляху до соборності України (до 100‑річчя Акта злуки УНР із ЗУНР)
М. Грушевський про установчу владу українського народу

Надія Борисівна Писаренко

Межі судового контролю щодо дискреційних адміністративних актів: практика Європейського суду з прав людини та українські реалії
Застосовність гарантій права на справедливий суд в адміністративному судочинстві: практика Європейського суду з прав людини та українські реалії
Верховенство права в адміністративному судочинстві: від доктринальної ідеї до практичної імплементації

Костянтин Володимирович Гусаров

Вплив конституційної скарги на остаточність судового рішення та вичерпання національних засобів юридичного захисту у цивільному процесі
Проблеми реалізації деяких конституційних засад у цивільному судочинстві
Особливості визначення судової юрисдикції у справах про оскарження дій (бездіяльності) державного реєстратора
Визнання факту народження або смерті на тимчасово окупованій території за правилами окремого провадження

Володимир Дмитрович Гончаренко

Регламенти законодавчих органів України за радянських часів
Конституційне будівництво в Україні за часів нової економічної політики (1921–1929 рр.)
Статус Української СРР за першою Конституцією Союзу РСР
Склад верхньої палати бікамерального парламенту (історико-правовий аспект)
Законодавчі органи України за часів нової економічної політики
Нормативні акти, які регулювали діяльність вищих органів влади України в період нової економічної політики (1921–1929)

Олег Олександрович Петришин

Міжнародні стандарти місцевого самоврядування в контексті євроінтеграційних процесів в Україні
Реформи організації та функціонування місцевого самоврядування в країнах Балтії
Система місцевого самоврядування в Литві: перспективи використання досвіду в контексті муніципальної реформи в Україні
Підходи до розуміння категорії «особливі правові режими»

Андрій Анатолійович Яковлєв

Конституційний Суд України і його роль у конституційному процесі: досвід доби незалежності
Конституційні акти початку ХХ століття в історії конституційного процесу в Україні
Правові основи модернізації системи місцевого самоврядування як фактор конституційного процесу в Україні

Олексій Юрійович Бруслик

Конституційно-правова трансформація британської монархії в новітню епоху Єлизавети ІІ (стаття перша)
Конституційно-правова трансформація британської монархії в новітню епоху Єлизавети ІІ (стаття друга)
Вплив членства Сполученого Королівства в ЄС на компетенцію британського Парламенту

Дмитро Анатолійович Гудима

Принцип законності обмеження фізичної свободи у практиці Європейського суду з прав людини
Європейський суд з прав людини: реформування триває (Протокол № 15 до Конвенції)
Деякі проблеми реалізації права на правову допомогу у кримінальному провадженні (у світлі європейських стандартів)

Олег Зіновійович Панкевич

Підстави обмежування прав людини: філософсько-правовий аспект
Проблеми застосування принципу рівності в захисті прав людини (за матеріалами практики Конституційного Суду України)
Проблема свободи в сучасній християнській антропології (католицька й православна інтерпретації)
Заборона дискримінації: деякі загальнотеоретичні й філософсько-правові аспекти інтерпретації (за матеріалами практики Європейського суду з прав людини)
Природа колективних людських прав та їх співвідношення з індивідуальними правами (у світлі Загальної Декларації прав людини)
Мультикультуралізм як політико-правовий концепт

Святослав Павлович Добрянський

Юридичне гарантування основоположних прав людини у Європейському Союзі: проблеми та перспективи
Хартія основних прав Європейського Союзу як регіональний праволюдинний стандарт
Загальна Декларація прав людини – передвісник хартії основоположних прав Європейського Союзу
Юридичне забезпечення прав людини у Європейському Союзі: сучасний стан та перспективи розвитку

Сергій Петрович Рабінович

Можливості використання соціолого-правових підходів Ганса Кельзена при аналізі конституційних змін 2004–2014 років в Україні
Проблеми застосування принципу рівності в захисті прав людини (за матеріалами практики Конституційного Суду України)
Неформальні практики публічної влади як форма дії фактичної конституції
Правообмеження у Загальній Декларації прав людини: юридичний та естетичний виміри
Перегляд конституції і революційна установча влада: політико-правові стратегії легітимації змін до основного закону держави

Станіслав Анатолійович Косінов

Сфери громадського контролю: державно-правовий аспект
Види контролю в демократичній державі
Контроль у державі як складова соціальної системи
Демократичні засади та цінності в організації публічної влади
Контроль над публічною владою: теоретико-правова характеристика

Олексій Олександрович Кот

Межі здійснення суб’єктивних цивільних прав
Проблема зловживання суб’єктивним правом у цивільному праві України
Захист суб’єктивних цивільних прав у механізмі правового регулювання
Скасування господарського кодексу України: потенційні наслідки та необхідні передумови
Оновлення Цивільного кодексу України як запорука ефективної взаємодії держави та суспільства

Сергій Миколайович Гусаров

Тимчасове виконання обов’язків керівника державного органу, установи, підприємства: проблеми удосконалення законодавства
Окремі аспекти реформування державної служби
Нові підходи до правового регулювання та організації праці в Україні

Володимир Михайлович Трофименко

Поняття диференціації кримінальної процесуальної форми
Кримінальна процесуальна форма в контексті сучасної кримінальної процесуальної політики
Проблема співвідношення кримінальної процесуальної форми і формалізму
Кримінальне процесуальне провадження: поняття та ознаки
Кримінальна процесуальна форма як соціально-правова цінність

Наталія Миколаївна Оніщенко

Співвідношення внутрішньодержавного і міжнародного права: наукові реалії сьогодення
Невідкладність завдань по забезпеченню прав, свобод і законних інтересів особи (теоретичні моделі та практика реалізації)
Роль правової ініціативи у становленні громадянського суспільства

Олександр Васильович Скрипнюк

Місцевий референдум як форма забезпечення реального народовладдя
Конституційне право і теорія конституційного права України: теоретико-методологічні проблеми
Проблеми забезпечення державного суверенітету України на сучасному етапі (конституційно-правовий аспект)

Олександр Михайлович Дроздов

Наукові підходи до формування окремих підстав для перегляду судових рішень Верховним Судом України у кримінальному провадженні
Актуальні проблеми реалізації окремих засад кримінального процесу в провадженні за нововиявленими обставинами

Юлія Вікторівна Калініченко

Об’єктивна сторона завідомо неправдивого повідомлення про вчинення злочину: кримінально-правова характеристика
Питання щодо визначення видового та безпосереднього об’єктів завідомо неправдивого повідомлення про вчинення злочину (ст. 383 КК України)

Дмитро Васильович Лук’янов

Правова система як предмет порівняльно-правових досліджень: характеристика за теорією систем
Джерела іудейського права та сучасне право Ізраїлю
Колізійне регулювання транскордонного спадкування авторських прав
Коран в шиїтській юриспруденції
Свобода вираження поглядів та іслам: уроки Charlie Hebdo

Володимир Васильович Голіна

Світова злочинність: сучасні тенденції та стратегії протидії
Проблема кримінологічного забезпечення криміналізації і декриміналізації у кримінальному праві України
Кримінологічна політика України як ресурс у протидії злочинності (реалії і можливості)
Судимість і суспільство

Іван Андрійович Тітко

До питання правової природи інституту приватного обвинувачення в кримінальному процесі
Приватний інтерес як категорія кримінального процесуального права
Угоди як інститут забезпечення реалізації приватного інтересу в кримінальному судочинстві України: окремі питання
Єдність правової природи інституту угод у приватній та публічній підсистемах права України
Особливості застосування запобіжних заходів щодо осіб, які страждають на психічні розлади: національний вимір

Єлизавета Павлівна Євграфова

Внутрішнє та зовнішнє у праві: питання методології і теорії дослідження
Доктрина у правовій науці і юридичній практиці
Проблема істини в правовій науці та практиці
Питання правової організації державної влади в контексті конституційної реформи в Україні

Григорій Григорович Мошак

Елементи приватного права у кримінальному процесі ФРН
Системи юстиції і міліції України під впливом Євро-2012
Дослідження діяльності поліції професором М. Кілліасом та їх значення
Дослідження і запобігання протиправним діям поліцейських у творах професора Т. Фельтеса (ФРН)

Василь Якович Тацій

Проблеми стабільності й динамізму кримінального законодавства України на сучасному етапі
Дискусійні питання встановлення відповідальності за проступок
Двопалатний парламент: порівняльний аналіз і досвід конституційного реформування в Україні

Дмитро Вітольдович Задихайло

Економічна політика держави в системі правового і законодавчого забезпечення
Економічна влада в контексті правового регулювання господарських відносин
Окремі завдання оптимізації правового забезпечення господарських відносин

Дмитро Валентинович Лученко

Окремі проблеми законодавчого регулювання процедури судового оскарження в адміністративно-деліктній сфері
Про основні ознаки адміністративно-правового спору
Адміністративний позов як процесуальна форма захисту прав фізичних і юридичних осіб в адміністративному судочинстві

Святослав Олександрович Сліпченко

Правопороджуючі юридичні факти у механізмі правового регулювання особистих немайнових відносин
Посмертне донорство: на шляху формування національного правового підходу
Підстави виникнення, зміни та припинення корпоративних правовідносин

Андрій Богданович Гриняк

Правова природа ризику в договорах з виконання робіт
Компенсація моральної шкоди за порушення приватноправових зобов’язань
Скасування господарського кодексу України: потенційні наслідки та необхідні передумови
Особливості застосування статті 392 цивільного кодексу України при визнанні права власності на новостворене нерухоме майно (за матеріалами судової практики)
Договірні підстави виникнення права власності на житло

Наталія Семенівна Кузнєцова

Роль правової ініціативи у становленні громадянського суспільства
Скасування господарського кодексу України: потенційні наслідки та необхідні передумови
Сучасне приватне право України: вектори європейського розвитку
Просуб'єктна концепція підприємства

Олена Велеонінівна Кохановська

Цивільно-правова норма як загальнообов’язкове правило поведінки, як інформація і результат творчості
Сучасне приватне право України: вектори європейського розвитку
Особливості оновлення цивільного законодавства України у сфері права на інформацію в умовах розвитку глобального віртуального середовища

Олена Володимирівна Зінченко

Конституції Скандинавських країн: порівняльний аналіз
Успадкування за звичаєвим правом африканських держав (на прикладі Кенії, Свазіленду й Танзанії)
Особливості форми правління арабських монархій (порівняльний аналіз)
Форми правління карликових держав Європи (порівняльний аналіз)
Особливості статусу президента в Арабських Республіках (порівняльний аналіз)
Права та свободи особи та громадянина в конституціях франкомовних держав Африки

Фархад Сергійович Карагусов

Організаційно‑правові форми діяльності юридичних осіб корпоративного типу
Модернізація корпоративного законодавства Республіки Казахстан в контексті законодавчих реформ і концепцій
Основи та перспективи впровадження інституту колективного (групового) позову в Республіці Казахстан