Авторський договір на публікацію статті

(Назва Статті, автори)

у збірнику наукових праць «Вісник Національної академії правових наук України»
 1. Автор, з моменту укладення цього договору, передає Видавцю на безоплатній основі права на публікацію статті (далі – Стаття), схваленої і прийнятої до публікації редакцією журналу «Вісник Національної академії правових наук України» (далі – Журнал) на термін – до виходу Журналу зі статтею Автора в друкованому та (або) електронному вигляді.
 2. Відповідно до цього договору права на використання Статті, надані Автором Видавцю, містять:
  1. Анонсування (попереднє сповіщення або публічне повідомлення відомостей про статтю), анотування (короткий виклад змісту та інших супутніх відомостей);
  2. Використання Статті в електронній (цифровій) формі в мережі Інтернет з вільним або обмеженим доступом користувачів.
 3. Автор гарантує, що:
  1. Рукопис є оригінальною роботою автора та співавторів (якщо такі є) і раніше не був опублікований у представленому вигляді;
  2. Він має згоду всіх співавторів на публікацію статті, права на видання і розповсюдження якої передаються Видавцю згідно з цим договором;
  3. Текст Статті або його фрагменти в обсязі понад 20% не були опубліковані в інших друкованих та (або) електронних виданнях;
  4. Стаття містить всі передбачені чинним законодавством про авторське право посилання на цитованих авторів і (або) видання.
  5. Стаття не містить матеріали, що не підлягають публікації у відкритій формі згідно з чинними нормативними актами.
 4. Автор зобов’язується:
  1. Внести в текст статті виправлення, запропоновані рецензентами і схвалені редколегією Журналу;
  2. Здійснювати коректуру статті в терміни, передбачені графіком виходу Журналу;
  3. Не публікувати текст статті або його фрагменти в обсязі понад 20% в інших друкованих та (або) електронних виданнях до моменту виходу опублікованого Журналу;
  4. Вносити у відкориговану Статтю тільки незначні правки, які пов’язані з необхідністю виправлення допущених в оригіналі Статті помилок і (або) внесенням фактографічних змін;
  5. Не використовувати в комерційних цілях без згоди Видавця електронний оригінал-макет Статті у випадку його передачі Автору Видавцем.
 5. Видавець зобов’язується:
  1. 3а власні кошти забезпечити рецензування Статті, наукове, художньо-технічне редагування, обробку матеріалу, виготовлення електронного оригінал-макета Журналу зі статтею Автора і його поширення у відповідності до умов цього договору;
  2. Узгодити з Автором зміни, які вносилися в Статтю з урахуванням п. 4.1 цього договору;
  3. На вимогу Автора надати можливість коригування верстки та внесення необхідних правок в Статтю з урахуванням умов п. 4.4 цього договору.
  4. Не використовувати Статтю або її окремі частини в жодному із інших друкованих і (або) електронних виданнях без згоди автора;
 6. Видавець має право:
  1. Додруковувати тираж Журналу зі Статтею Автора при надходженні додаткових заявок
  2. Цей договір набуває чинності після рішення редакції Журналу про прийняття Статті до публікації та з моменту його підписання.

Автор:

(підпис)
/П.І.Б. /
(розшифрування)
Дата: