ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Вітаю Вас на сторінці збірника наукових праць «Вісник Національної академії правових наук України», який більше 20 років поспіль видає Національна академія правових наук України спільно з Національним юридичним університетом імені Ярослава Мудрого.

Головною метою цього видання є досягнення якісно нового рівня повноти та оперативності задоволення інформаційних потреб суспільства у знаннях у галузі права, сприяння її розвитку; розробка загальнотеоретичних проблем правотворення та правозастосування в умовах формування правової держави; дослідження актуальних проблем історії українського національного державотворення, теорії та практики державного права закордонних країн і міжнародного права; висвітлення теоретичних засад і прикладних аспектів діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в умовах становлення громадянського суспільства.

На сторінках Вісника публікується інформація про Національну академію правових наук України та її науково-дослідні інститути, наукові статті членів академії та інших юристів-науковців і практиків, рецензії, підсумки наукових конференцій та «круглих столів», висвітлюються творчий шлях і досягнення видатних юристів України. Збірник уміщує наукові статті, присвячені актуальним проблемам правознавства: теорії та історії держави і права, конституційного й державного будівництва, цивільного, трудового, фінансового, господарського, адміністративного, митного, екологічного, кримінального права, кримінального й цивільного процесів, криміналістики, питанням боротьби зі злочинністю та ін.

Вісник Національної академії правових наук України включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Варшава, Польща). Збірник має офіційну реєстрацію в Державній реєстраційній службі України (свідоцтво Серія КВ № 19889-9689Р від 09.04.2013 р.), включений до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата з юридичних наук (наказ МОН України № 241 від 9.03.2016 р.). Періодичність видання 4 випуски на рік, публікується українською, російською, англійською мовами, має повнотекстову мережеву версію в Інтернеті на платформі Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

Сподіваємося, що на сторінках Вісника знайдуть відображення науково-теоретичні та практичні розробки з актуальних загальнотеоретичних і галузевих правових питань, правозастосовної практики. Збірник стане тією організаційною ланкою, яка допоможе не тільки порушувати актуальні проблеми, а й об’єднає зусилля вчених і практиків у їх вирішенні, що сприятиме гармонійному розвитку правової держави.

Запрошуємо до співпраці в збірнику науковців та практикуючих юристів з метою обговорення актуальних питань сучасної юридичної науки, ознайомлення наукової громадськості з новітніми науковими дослідженнями.

В. Я. Тацій
голова наукової ради,
почесний президент НАПрН України,
ректор НЮУ імені Ярослава Мудрого,
доктор юридичних наук, професор,
академік НАН та НАПрН України